• Vi ste ovdje:
  • Home
  • Pitanje privatnosti

Pristupom ovoj stranici korisnik prihvata i dolje navedenu pravnu obavijest.

PRAVNA OBAVIJEST
Sadržaj ove stranice, uključujući marku i logo, ako nije drukčije navedeno, vlasništvo je grupacije CONDOR S.p.a. i svih firmi iz Grupacije i zaštićen je u skladu sa zakonom o autorskim pravima i pravom industrijskog vlasništva.
Sadržaj ove stranice zaštićen je međunarodnim zakonima za copyright© i može se upotrijebiti isključivo uz prethodnu pismenu saglasnost CONDOR S.p.a. Sva prava su zadržana.

ODGOVORNOST
Ni u kom slučaju CONDOR S.p.a ne može se smatrati odgovornim za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu uzrokovanu korištenjem ove stranice.
Prema tome CONDOR S.p.a. nije dužan, ni po kom osnovu, odgovarati zbog štete, gubitka, ili bilo kakvih sličnih pojava koje bi mogla pretpjeti treća lica zbog kontakta sa ovom stranicom ili pak zbog korištenja informacija koje su na njoj objavljene.
Obaveza je CONDOR S.p.a. da garantuje, u najvećoj mogućoj mjeri, da informacije objavljene na ovoj stranici ispunjavaju kriterije vjerodostojnosti, korektnosti, tačnosti i aktuelnosti.
CONDOR S.p.a. je oslobođen svake odgovornosti za eventualne greške i netačnost sadržaja informacija čiji uzrok se njemu ne može pripisati.
Informacije na ovom sajtu su pružene u dobroj namjeri i CONDOR S.p.a. ih smatra tačnim. U svakom slučaju podaci, mišljenja, saopštenja za štampu, prezentacije i ostali sadržaji stranice pruženi su isključivo radi obavještavanja o djelatnosti Grupacije i CONDOR S.p.a. ne garantuje stalno ažuriranje samih informacija. Korištenje podataka i informacija pri donošenju operativnih, tehničkih i komercijalnih odluka je potpuno na rizik korisnika.
Informacije sadržane na ovoj stranici su dobivene od internih izvora Grupacije. CONDOR S.p.a. ima pravo da u svakom momentu i prema vlastitom nahođenju izmijeni sadržaj i funkcionalnu i operativnu formu stranice, bez ikakvog prethodnog upozorenja. CONDOR S.p.a. takođe nije odgovoran za štetu nastalu zbog eventualnog prekida, suspenzije, kašnjenja i anomalija u dostupnosti stranice koji su vezani za napajanje električnom energijom, za telefonske veze ili za loše funkcionisanje internet mreže odnosno iz drugih razloga na koje ne može uticati CONDOR S.p.a.
Informacije sadržane na stranici nisu ni savjet niti preporuka, njima CONDOR S.p.a. ne podstiče niti poziva na kupovinu ili prodaju svojih proizvoda.
Sadržaji stranice CONDOR S.p.a, se ne smiju, ni u cjelosti ni djelimično, kopirati, prenositi, skidati, objavljivati ili širiti na bilo koji način bez prethodne pismene saglasnosti CONDOR S.p.a. Svaka upotreba koja nije isključivo u lične svrhe posjetilaca stranice a koju nije izričito odobrio CONDOR S.p.a, zabranjena je i zakonski kažnjiva.

OBEŠTEĆENJE GRUPACIJE
Pristupanjem stranici CONDOR S.p.a. korisnik preuzima svu odgovornost i obavezu obeštećenja CONDOR S.p.a. od i protiv bilo kakvih zahtjeva trećih lica uzrokovanih korištenjem stranice kao i za sve gubitke, naknade, mjere, postupke, zahtjeve, štete, troškove (uključujući i sudske troškove) ili odgovornost, pretrpljene ili pripisane na direktan ili indirektan način CONDOR S.p.a. kao posljedica takvog korištenja odnosno nepridržavanja ili nepoštivanja bilo kojeg od navedenih uslova i odredbi od strane korisnika.

LINKS I COOKIES
CONDOR S.p.a ne preuzima odgovornost za sadržaje koje prave ili objavljuju treća lica sa kojima stranica CONDOR S.p.a. ima povezni link. Onaj ko odluči da posjeti stranicu koja je povezana sa stranicom CONDOR S.p.a. čini to uz preuzimanje cjelokupnog rizika i dužan je da poduzme sve potrebne mjere zaštite od virusa i sličnih pojava. Povezanost sa drugim stranicama ne znači da je CONDOR S.p.a. pokrovitelj ili da je uvezan sa subjektom koji vrši usluge opisane na tim stranicama.
CONDOR S.p.a. ne koristi niti prihvata cookies.

INFORMACIJE KOJE PRIMI CONDOR S.P.A.
Nikakvi lični podaci se ne traže od posjetilaca za pristup stranici. Kada se takvi podaci zatraže radi korištenja posebnih usluga, odobrenja pristupa zaštićenim područjima, evidentiranja eventualnih kontakata ili za prijavu za newsletter, dostavljeni lični podaci biće tretirani u skladu sa Zakonskim dekretom br. 196/2003 koji reguliše zaštitu ličnih podataka i zaštitu privatnosti na način koji garantuje zaštitu i sigurnost istih.
Bilo kakav materijal dostavljen CONDOR S.p.a. ne može se smatrati povjerljivim. CONDOR S.p.a. nema obavezu bilo koje vrste prema takvom materijalu i ima pravo da ga umnožava, koristi, otkrije, pokazuje, mijenja, stvara nove na tom osnovu, distribuira trećim licima bez ograničenja. CONDOR S.p.a. takođe ima pravo da koristi sve ideje, pojmove, know-how ili spoznaje sadržane u takvim materijalima u bilo koju svrhu uključujući, ali ne ograničavajući se samo na to, razvoj, proizvodnju i komercijalizaciju proizvoda iz pomenutih materijala. Svako ko pošalje materijal garantuje da se isti može objaviti i prihvata obavezu da zaštiti CONDOR S.p.a. od bilo kakvog djelovanja trećih lica u vezi sa tim materijalom.

ZAKONSKA I SUDSKA NADLEŽNOST
Ovi uslovi su regulisani italijanskim zakonima o autorskim pravima i industrijskom vlasništvu kao i medjunarodnim zakonima iz oblasti copyright©. Sud u Milanu - odvojeno odjeljenje u mjestu Cassano d'Adda (MI) - ima isključivu sudsku nadležnost u eventualnim sporovima koji mogu nastati u vezi sa ovim uslovima. Pored toga, CONDOR S.p.a. zadržava pravo, ukoliko to bude smatrao potrebnim, da pokrene sudski postupak pred sudovima drugih zemalja radi zaštite svojih interesa i u skladu sa svojim pravima.